Läser in...

Allmänna användarvillkor

Allmänt 
Dessa allmänna användarvillkor (nedan kallad ”Användarvillkor”) som gäller för denna webbplats innehas av Klicket i Sverige AB, Viggeby Solbacken, SE-635 09 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 559279–7186 ("Klicket").

Definitioner
I dessa Användarvillkor ska angivna termer ha följande mening.  Om inte annat följer av kontexten ska ord i singularis inkludera pluralis och vice versa.

”Användarvillkor” avser samtliga villkor som gäller på denna webbplats mellan Besökaren och Klicket

”Besökare” avser samtliga Besökare på Webbplatsen. 

”Tjänster” avser de produkter och tjänster som omfattas av de villkor som anges i detta avtal och som Klicket erbjuder sina Besökare. 

”Webbplats” avser den webbplats (www.klicket.se) och eventuellt övriga applikationer som Klicket tillhandahåller sina Besökare. 

Godkännande
Genom att gå in på Klickets Webbplats godkänner Besökaren att Användarvillkoren är bindande för Besökaren. 

Klickets Webbplats vänder sig inte till personer bosatta utanför Sverige. Särskilda bestämmelser kan därför gälla utanför Sverige. Detsamma gäller framförallt i områden utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om Klicket anser att tillhandahållandet av Tjänster kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Klicket inte att tillhandahålla Tjänster till den personen.

Integritetspolicy, Cookies och GDPR
För att Klicket ska kunna ge Besökare tillgång till Klickets Tjänster behöver Klicket samla in och behandla vissa personuppgifter om sina Besökare. I Intergritetspolicyn finns information om hur Klicket behandlar Besökarnas personuppgifter och hur Klicket skyddar besökarnas integritet vid användning av relaterade Tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Besökaren till den behandling av personuppgifterna som framgår av Klickets Intergritetspolicy. 

Intergritetspolicyn hittar du här.

Förhållningsregler för användning av informationen på Webbplatsen
Besökare som använder informationen som finns på denna Webbplats måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller någon annan behörig ställföreträdares godkännande. Klickets Tjänster tillhandahålls inte till fysiska eller juridiska personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, lagar eller andra bestämmelser.

Webbplatsen får endast användas utifrån varje Besökares goda avsikter. Besökaren förbinder sig att använda informationen på Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Besökaren får inte förtala, trakassera eller på annat sätt kränka annan Besökares rättighet. Besökaren förväntas bete sig respektfullt mot övriga Besökare. Besökaren får inte inskränka eller störa webbplatsens drift, eller de servrar och nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen eller andra applikationer. Besökaren får inte överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod.

Klicket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Besökare som missbrukar, manipulerar eller använder informationen i strid med Användarvillkoren. 

Registrering av medlemskap
Besökaren har även möjlighet att registrera sig som medlem hos Klicket och ta del av relaterade Tjänster. 

För registrering av medlemskap måste registrering ske på Webbplatsen med ett användarkonto. Medlemskapet för privatpersoner är för närvarande kostnadsfritt. 

Vid registrering av medlemskap åtar sig Besökaren att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig, samt att inloggningsuppgifterna till kontot förvaras på ett sådant betryggande sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Besökaren ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via sitt användarkonto och internetuppkoppling, även om åtkomsten sker genom en annan person. Klicket har rätt att neka registrering för det fall att Besökaren tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.     

Upphovsrätt och varumärken
Klicket, eller tredje part, behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på Webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Motsvarande gäller även bakomliggande programkod. 

Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på Webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på Webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Varumärken, logotyper och andra kännetecken som förekommer på Webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller av grov oaktsamhet bryter mot lagen kan enligt svensk lagstiftning straffas med böter eller fängelse upp till två år och dömas att betala skadestånd.   

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Klickets Webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Klicket får lagra, sprida och publicera materialet.

Ändringar i tjänsten
Klicket kan när som helst och utan föregående information företa förändring av tillhandahållna produkter och tjänster samt modifiera hur dessa tillhandahålls. 

Ändringar i Användarvillkoren
Klicket förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder i kraft från det datum som Klicket publicerar ändringen på Webbplatsen, eller annars informerar om ändringarna. För det fall Besökaren inte accepterar ändringarna upphör rätten att fortsatt använda informationen på Webbplatsen.

Ansvarsbegränsning
Informationen på Klickets Webbplats härrör från källor som Klicket bedömer vara tillförlitliga. Klicket eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Klicket garanterar inte att Webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Användning av informationen på Webbplatsen sker på användarens egen risk. Klicket ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av Webbplatsen.

Länkning
Om Klicket tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Klickets sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Klicket är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Klicket har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Tillämplig lag och tvistelösning
Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna Klicket genom e-post: support[at]klicket.se vid frågor om Användarvillkoren.